VIZIJA

 Inovatyvus, savitas edukacinėmis erdvėmis, geros emocinės aplinkos lopšelis-darželis, laimingos ir kūrybingos vaikystės namai.

 

MISIJA

Teikti kokybišką bendrąjį ir specialųjį ikimokyklinį, priešmokyklinį vaikų ugdymą įstaigoje ir už jos ribų, švietimo pagalbą ir specialistų paslaugas, užtikrinant kiekvieno vaiko pažangą ir pasiekimus pagal galimybes.

 

 FILOSOFIJA 

Inkliuzinio ugdymo filosofija „Ikimokyklinio ugdymo mokykla visiems“:

lopšelis-darželis rūpinasi visais asmenimis, skatina visų asmenų (vaikų, tėvų, mokytojų, specialistų ir kt.) dalyvavimą ugdymo(si) veikloje, pripažįstama ir gerbiama visų vaikų skirtybės, nepaisant gebėjimų, negalių, šeimos socialinio konteksto.

 

VERTYBĖS

  • Vaiko individualumo pripažinimas ir puoselėjimas. Kiekvienas vaikas, nepaisant jo galių, yra mylimas ir gerbiamas, ugdomas diegiant savigarbos, pilnavertiškumo, pasitikėjimo jausmus.
  • Pedagogų kompetencija, profesionalumas, iniciatyvumas, pareigingumas ir atsakomybė.
  • Pagarba kiekvienam žmogui. Kiekvienas bendruomenės narys yra svarbus, unikalus, gerbiame jį ir vertiname jo nuomonę.