Lopšelyje-darželyje kuriama ugdymo aplinką, grįsta teigiamais tarpusavio santykiais, pagarba, pasitikėjimu, kurioje kiekvienas vaikas jaučiasi saugus ir laimingas.

TARPTAUTINĖ ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI“

Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa padeda vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, laiduojančią tarpasmeninių santykių ir ugdymosi sėkmę.                      Vaikystėje įgiję socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis paauglystėje bei suaugę.

INTEGRUOTA SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA ,,KIMOCHIS“                   

Programos tikslas – išmokyti valdyti ir reikšti jausmus. Programoje yra penki minkšti žaislai -Kimochiai. Kiekvienas  žaislas turi skirtingus jausmus, charakterį, pomėgius. Naudojant šiuos žaislus  vaikams vedami užsiėmimai. Programa padeda vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, gebėjimą tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais: atpažinti savo paties ir kitų emocijas, tinkamai jas reikštų.              Vaikai įgyja žinių ir įgūdžių, kurie reikalingi, kad jie galėtų suprasti ir valdyti emocijas, globoti ,bei rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas.

PROGRAMOS DRAMBLYS.LT ,,EMOCINIO INTELEKTO IR SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

Įgyvendinamos veiklos, kurios skirtos socialinių emocinių kompetencijų ugdymui: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, atsakingas sprendimų priėmimas,  tarpusavio santykių puoselėjimas.  Vaikai geba įsivardinti savo jausmus, numatyti kito jausmus, į juos atreaguoti empatiškai, geba pastebėti netinkamą elgesį ir bando į jį reaguoti kuo adaptyvesniais būdais, susidūrę su sunkumais mokosi juos išspręsti komandoje.  Įgyti įgūdžiai ir gebėjimai formuoja naujas nuostatas, naudojami kasdieninėse situacijose ir tampa vertybinių pagrindu, kuris padeda palaikyti psichinės sveikatos pusiausvyrą.