INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ vaiko ir jo tėvų (globėjų) (toliau – vaikas) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR). Šiame pranešime pateikta informacija apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

DUOMENŲ VALDYTOJAS: Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“  (toliau vadinama lopšelis-darželis), kodas 191642873, Vakarų g. 14, LT-51307 Kaunas, tel. (8 37) 73 35 42, el. paštas neziniukasdarzelis@gmail.com,  https://www.ldneziniukas.lt/.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS: lopšelio-darželio dokumentų specialistė Daiva Stankevičiūtė, el. p. duomenys@ldneziniukas.lt, korespondencijos adresas Vakarų g. 14, LT-51307 Kaunas, laišką adresuokite lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūnui,  tel. (8 37) 73 35 42.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu);

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (ugdymo paslaugų sutarties vykdymas);

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktai, 9 straipsnio 2 dalies b punktas (švietimo teikėjui taikomų teisės aktų įvykdymas);

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (siekiant švietimo teikėjo teisėtų interesų).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • Mokymo sutartims sudaryti ir apskaityti: vaiko, jo tėvų (globėjų) vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos adresas, telefonai.
 • Vaiko atvedimo į švietimo įstaigą ir išleidimo iš jos tvarkos įgyvendinimui: asmenų, turinčių teisę atvesti vaiką į grupę ir iš jos pasiimti, vardas, pavardė, gimimo data ir telefonai.
 • Atlyginimo už vaikų išlaikymą apskaičiavimui: vaiko vardas, pavardė, mokesčio dydis, grupė, mokėtojo kodas, tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, elektroninio pašto adresas.
 • Elektroninio dienyno pildymui: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, grupė, mokslo metai, pasiekimų įvertinimai, duomenys apie sveikatą; tėvų (globėjų) vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai.
 • Mokinių registro nuostatų vykdymui: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, gimtoji kalba (-os), atvykimo / išvykimo duomenys (iš kur atvyko / kur išvyko, atvykimo / išvykimo data, išvykimo priežastis, įsakymo numeris, mokyklos baigimo data), bendri duomenys apie ugdymą (grupė, ugdymo programa, kalba, kuria mokosi, kalbos, kurių mokosi, skiriama socialinė parama, nemokamas maitinimas, pavėžėjimas, specialieji ugdymosi poreikiai, skirta ir suteikta švietimo pagalba, ugdymo sutartis).
 • Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimui: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; vaiko tėvų (globėjų) vardai, pavardės, telefonai; informacija apie specialiuosius vaiko poreikius (pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma).
 • Švietimo pagalbos teikimui: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, informacija apie specialiuosius vaiko poreikius (pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma).
 • Nemokamo maitinimo organizavimui: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, grupė.
 • Bendruomenės ir / ar visuomenės informavimui apie Švietimo teikėjo veiklą: vaiko sukurtas kūrybinis darbas, kur užfiksuotas vaiko vardas, pavardė, grupė; apie vaikų veiklą sukurta filmuota medžiaga ir / ar nuotraukos, kur užfiksuotas vaikas (Švietimo teikėjo erdvėse, Švietimo teikėjo interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose); gautas pagyrimas, apdovanojimo pažymėjimas, padėka ar kita su vaiku susijusi informacija, kur nurodytas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, grupė, apdovanojimo ir / ar renginio pavadinimas.
 • Nuotolinio mokymosi organizavimui: vaiko vardas, pavardė, vaiko atvaizdas, vaizdo medžiaga, tėvo (globėjo) elektroninis paštas, duomenys apie prisijungimą prie skaitmeninių platformų ir skaitmeninių mokymosi aplinkų.
 • Vaiko teisių, interesų ir saugumo užtikrinimui: vaiko, jo tėvų (globėjų) vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresas; vaizdo duomenys, susiję su fiziniais asmenimis naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (jeigu vykdomas vaizdo stebėjimas).

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis, Švietimo įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Lopšelis-darželis užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Asmens duomenys lopšelyje-darželyje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

DUOMENYS GALI BŪTI GAUNAMI IŠ:

 • Tėvų (globėjų) prašymų, kitų jų pateiktų dokumentų;
 • Mokinių registro;
 • Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos;
 • Gyventojų registro;
 • informacinės sistemos „Parama“;
 • Biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“;
 • visuomenės sveikatos specialisto (duomenys apie vaiko sveikatą);
 • socialinių paslaugų centrų, kitų organizacijų, dirbančių su vaiku ir / ar jo šeima;
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos.

ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI PERDUODAMI:

 • Valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai, Švietimo informacinių technologijų centrui, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, švietimo pagalbos įstaigoms, švietimo įstaigoms) teisės aktuose nustatytoms švietimo teikėjo funkcijoms įgyvendinti;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrinant perduodamų duomenų saugumą.

ASMENYS TURI TEISĘ:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (BDAR 20 str.);
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (BDAR 7 str.).

Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR nustatytais pagrindais.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI IR APSKUNDIMAS

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. (8 37) 73 35 42, el.p. pranesimai@ldneziniukas.lt. Jeigu asmuo nesutinka su atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt

 

DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ