Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui. Kiekvienas vaikas turi būti laikomas aktyviu ugdymo(si) proceso dalyviu, gerbtina asmenybe, lygiaverčiu bendruomenės ir visuomenės nariu. Visi vaikai, įskaitant tuos, kuriems kyla didelė atskirties rizika, vienodai vertinami, visiems jiems suteikiama vienoda pagalba ir visi jie kartu su bendraamžiais gali daryti pažangą.

Lopšelio-darželio įtraukiojo ugdymo laukiami pagrindiniai rezultatai: vaikų bendrystė (ryšys su lopšeliu-darželiu),  vaikų dalyvavimas ugdymo procese, vaikų ugdymasis. Šių rezultatų siekiama organizuojant šiuos procesus įstaigoje:

  • Sąlygų sudarymas, pritaikymas ir pagalba vaikams.
  • Vaikų dalyvavimas žaidimuose ir kitose kasdieninėse veiklose.
  • Vaikų pozityvi sąveika su bendraamžiais ir suaugusiais.
  • Į vaiką orientuotas ugdymas.
  • Suasmenintas vaiko pažangos vertinimas.

Vaikams, kuriems VGK ar PPT nustatyti nedideli ar vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai, ugdomi bendrojo ugdymo grupėse, jiems teikiama švietimo pagalba. Vaikai, turintys didelių poreikių, pagal VGK ir (ar) PPT rekomendacijas ir tėvų pageidavimu, lopšelyje-darželyje ugdomi bendrojoje grupėje arba specialiosios paskirties grupėje. Kai vaikas, lankantis specialiąją grupę, daro pažangą, matomi jo pozityvūs ugdymosi rezultatai, tėvams sutikus, vaikas perkeliamas į bendrojo ugdymo grupę, ir atvirkščiai.

Lopšelyje-darželyje vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių teikiama Švietimo pagalba (specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji), visiems vaikams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, organizuojama savirūpa.

Švietimo pagalbos organizavimą ir vaikų savirūpos organizavimą lopšelyje-darželyje koordinuoja Vaiko gerovės komisija.