LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

          Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo  tikslas – stiprinti besimokančią lopšelio-darželio bendruomenę, kurioje įsivertinimo procesas tampa integraliu  lopšelio-darželio veiklos dalimi, laiduojančia individualius kiekvieno  lopšelio-darželio nario ir lopšelio-darželio organizacijos pokyčius, siekiant aukštesnės lopšelio-darželio veiklos kokybės.

Pagrindiniai įsivertinimo uždaviniai:

  • Identifikuoti lopšelio-darželio veiklos stipriąsias puses, kylančius iššūkius ir numatyti mokyklos veiklos tobulinimo gaires;
  • skatinti lopšelio-darželio bendruomenės diskusiją apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aukštą kokybę ir jos siekį;
  • skatinti  lopšelio-darželio refleksiją, savianalizę ir bendradarbiavimą kaip vienus iš pagrindinių profesinės veiklos tobulinimo būdų;
  • skatinti kiekvieno lopšelio-darželio bendruomenės nario atsakomybę ir kartu visos mokyklos atsakomybę už veiklos kokybę;
  • remiantis įsivertinimo metu surinktais įrodymais, kurti  lopšelio-darželio vadybos sistemą.

 

Kauno lopselio-darzelio “Nežiniukas” įsivertinimo ataskaita (2023 metai)