Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313, nustatytus reikalavimus.

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaiką į lopšelį-darželį gali pateikti keliais būdais:

  • elektroniniu būdu adresu https://i-darzeli.kaunas.lt
  • atvykti į lopšelį-darželį ir kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba direktorių. Lopšelyje-darželyje už vaikų priėmimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Skrupskienė. Priėmimo valandos I–IV 8.00–16.45 (pietų pertrauka 12.00–12.30). V 8.00–15.30 (pietų pertrauka 12.00–12.30), tel. (8 37) 73 35 42.

Prašyme priimti vaiką į lopšelio-darželio grupę nurodoma:

  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
  • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  • tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (įtėviai, globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę). Jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų, registruoti galima ir ne nuo mokslo metų pradžios;
  • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
  • duomenys apie tėvus (įtėvius, globėjus).

Prašymas nepriimamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Priimant vaiką, vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus: 1) rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Savivaldybę; 2) prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus).

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

  • Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistą, atsakingą už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės;
  • Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime;
  • Jei tėvų (įtėvių, globėjų) prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus laisvai vietai prašyme nurodytoje pageidaujamoje švietimo įstaigoje, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybėsįsteigtų biudžetinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas