PROJEKTINIS UGDYMAS

Grupėse taikomi gamtamokslinio, informatinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo ir inžinierinių gebėjimų ugdymo metodai pagal Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Inovacijos vaikų darželyje“.

 

„STEAM“  UGDYMO METODAS

Taikant „STEAM” metodą, vaikams tuo pačiu metu suteikiama galimybė mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir kūrybos, bei matematikos. „STEAM” – tai yra angliškų žodžių „science“ (mokslas), „technologies“ (technologijos), „engineering“ (inžinerija), „arts“ (menai) ir „mathematics“ (matematika) trumpinys.

VAIKŲ INFORMATINIO MĄSTYMO UGDYMAS

Atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, ugdomos vaikų skaitmeninės kompetencijos, ugdymo procese naudojamos informacinės ir interaktyvios priemonės (interaktyvi lenta, išmaniosios grindys, planšetiniai kompiuteriai, robotai – bitutės, robotas „Photon“ ir kt.). Visos grupės įsigijo ir ugdymo procese naudoja IT priemonių rinkinius (projektorius, kamera).

UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS „GRUPĖS BE SIENŲ” PRINCIPU

Pedagogai su vaikais organizuoja ugdymą lopšelio-darželio sukurtose papildomose erdvėse-kabinetuose (interaktyvi erdvė, sporto salė ir kt.), lauko teritorijoje. Atsižvelgiant į grupių specifiką ir amžių, vaikai dalyvauja turizmo renginiuose-išvykose, muziejų  ir teatrų edukacinėse programose už įstaigos ribų.

 TARPTAUTINĖ KIMOCHI (JAUSMŲ) UGDYMO PROGRAMA

Visos grupės įgyvendina KIMOCHIS programą. Tai smagios, įtraukiančios ir inovatyvios pamokėlės ir veiklos su personažais, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti kasdieninių socialinių-emocinių įgūdžių. Veikėjai yra spalvingi žaislai, turintys savo charakterius: nedrąsus vikšrelis, išdykusi lipšniakojė, valdinga Katė ir kiti. Kiekvienas žaislas turi ypatingas kišenėles, kuriose vaikas gali paslėpti mažas pagalvėles-jausmus, kurių vienoje pusėje yra jausmo pavadinimas (liūdnas, linksmas ir kt.), kitoje – atitinkama veido išraiška. Programą organizuoja grupių  mokytojos.

VYKDOMOS  SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS IR AKTYVIOS MOKYKLOS VEIKLOS

Lopšelis-darželis yra pripažintas šalies lygmeniu Sveikatą stiprinančia mokykla ir Aktyvia mokykla. Pagal Aktyvios mokyklos statusą, kiekvieną savaitę su vaikais organizuojama ne trupesnė kaip 2 valandų ugdytinių fizinio aktyvumo skatinimo veikla, organizuojami fizinio aktyvumo renginiai. Pagal Sveikatą stiprinančios mokyklos statusą, organizuojamos veiklos formuojančios vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir higienos įgūdžius, organizuojami prevenciniai renginiai ir kt.

VAIKŲ GAMTAMOKSLINIO IR EKOLOGINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS 

Nuo 2022 metų lopšelyje-darželyje įgyvendinamas ekologinio ugdymo modelis, kurio pagrindinis tikslas – ugdyti vaikų gamtamokslinį ir ekologinį raštingumą. Plėtojant ekologinio ugdymo idėjas bei siekiant pasisemti naujų idėjų iš Lietuvos kolegų, Kauno lopšelis-darželis įsijungė į Lietuvos EKO mokyklų tinklą.

 

ĮKURTOS IR VEIKIA PASTOVIOS BENDROJO UGDYMO DARŽELIO GRUPĖS  IR PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ

Lopšelyje-darželyje nuo 2023-09-01 veikia penkios bendrojo ugdymo grupės, skirtos 2 metų,  3 metų, 4 metų, 5 metų, priešmokyklinio amžiaus vaikams t. y., vaikai su grupės darbuotojais kiekvienais kalendoriniais metais keis grupės patalpas. Pagal šiuos susitarimus, 1,5–2 metų amžiaus vaikai ugdomi grupėje „Viščiukai“, 3 metų amžiaus vaikai ugdomi grupėje „Boružėlės“, 4 metų – grupėje „Gandriukai“, 5 metų – grupėje „Pelėdžiukai“, priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi grupėje „Zuikučiai“. Veikiančios pastovios grupės pagal amžiaus grupes, sudaro sąlygas efektyviau organizuoti ugdymo procesą bei įsigyti, naudotis ugdymo priemonėmis vaikams pagal amžių.