VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  (Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas).

Sudėtis:

 • Komisijos pirmininkė – Edita Gaižauskienė, direktorė.
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – Ramunė Urbanskienė, specialioji pedagogė.
 • Narė – Rasa Gerdauskienė, logopedė.
 • Narė – Vaida Skrupskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Narė – Angelė Gelažanskienė, socialinė pedagogė.
 • Narė – Erika Damaševičienė, psichologė.
 • Narė – Birutė Danilaitienė, mokytojo padėjėja/Kauno visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Sudėtis:

 • Pirmininkė – Edita Gaižauskienė, direktorė.
 • Sekretorė – Ilona Stankaitienė, specialioji pedagogė metodininkė.
 • Narė – Asta Poškuvienė,  mokytoja metodininkė.
 • Narė – Vidmanta Ambrizienė, mokytoja metodininkė.
 • Narė – Jurgita Kačiulienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

DARBO TARYBA

Darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Sudėtis:

 • Pirmininkė – Vidmanta Ambrizienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Narė – Valerija Prazdeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Narė – Jurgita Ramoškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

DARBO GRUPĖ  ORGANIZUOJANTI  METODINĘ  VEIKLĄ

Tikslas – siekti nuolatinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas ir siekti ugdymo kokybės užtikrinimo (Metodinės veiklos organizavimo aprašas)

 

DARBO GRUPĖ ATSAKINGA UŽ LOPŠELIO-DARŽELIO EKOLOGINIO UGDYMO ORGANIZAVIMĄ 2022-2024 M.

Sudėtis:

 • Koordinatorė – Vaida Skrupskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Narė – Jurgita Ramoškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Narė – Rasa Malinauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Narė – Vidmanta Ambrizienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Narė – Asta Poškuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Narė – Angelė Gelažanskienė, socialinė pedagogė.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – stiprinti besimokančią mokyklos bendruomenę, kurioje įsivertinimo procesas tampa integralia mokyklos veiklos dalimi, laiduojančia individualius kiekvieno mokyklos bendruomenės nario ir mokyklos kaip organizacijos pokyčius, siekiant aukštesnės mokyklos veiklos kokybės.

Sudėtis:

 • Darbo grupės koordinatorė – Vaida Skrupskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Narė – Ilona Stankaitienė, specialioji pedagogė.
 • Narė – Ramunė Urbanskienė, specialioji pedagogė.
 • Narė – Rasa Gerdauskienė, logopedė.