• Lopšelis-darželis pavadintas knygos „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“ (aut. N. Nosovas) herojaus Nežiniuko vardu, todėl įstaigos vidaus ir lauko aplinkos kuriamos „Nežiniuko miesto“ tema. 

 • Lopšelis-darželis yra bendrojo ugdymo įstaiga su specialiosios paskirties grupėmis, skirtomis vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, intelekto, kompleksinių ir kitų raidos sutrikimų.
 • Kiekvienoje bendrojo ugdymo grupėje ugdomi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Lopšelyje-darželyje dirba didelė pagalbos mokiniui specialistų komanda. Vaikams pagalbą ir švietimo paslaugas teikia logopedai, specialieji pedagogai, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojas padėjėjas.
 • Lopšelio-darželio visa ugdomoji, meninė, kūrybinė ir kita edukacinė veikla organizuojama kryptingai ir nuosekliai, pagal bendruomenės sukurtas mėnesio temas. Pavyzdžiui: gegužės mėnesio tema – ,,Šeimą šaunią aš turiu“, birželio mėnesio – ,,Margaspalvė mano vaikystė“ ir t. t. Kiekvieną mėnesį, pagal temos turinį, vykdoma kryptinga edukacinė veikla kiekvienoje grupėje, organizuojami renginiai bendruomenei, šventės, edukacinės išvykos, eksponuojamos foto ir vaikų kūrybinių darbelių parodėlės, organizuojamos edukacinės išvykos ir programos Kauno miesto muziejuose ir kt.

 • Vaikų pasiekimų vertinimas yra aprašomojo pobūdžio, pagal kompetencijas ir kiekvieno vaiko individualią raidą, patirtį ir numatytus vertinimo kriterijus spalvomis:
  žalia – susiformavę, pasiekti gebėjimai („padaryta pažanga“, „kalbos ir kt. sutrikimas pašalintas“);
  geltona – besiformuojantys gebėjimai („iš dalies padaryta pažanga“, „kalbos ir kt. sutrikimas iš dalies pašalintas“);
  raudona – nesusiformavę gebėjimai („nepadaryta pažanga“, „kalbos ir kt. sutrikimas nepašalintas“).
 • Visiems vaikams organizuojami  meninio ugdymo mokytojų (muzika, dailė, šokiai) užsiėmimai. Kryptingai koreguojant specialistų veiklą organizuojami papildomi užsiėmimai vaikams. Muzikos pedagogas organizuoja integruotus muzikos ir kūno kultūros užsiėmimus (emocinio imitavimo) ir būrelį gabiems muzikai vaikams „Choriukas“. Meninio ugdymo  mokytojas (šokiai) visiems pageidaujantiems 3–6 m. bendrųjų grupių vaikams organizuoja sporto būrelius „Futboliukas“ ir „Krepšinis“, organizuojama grupėse integruota ugdomoji veikla-užsiėmimai „Ugdymasis judant“, nuo 2023 m. rugsėjo mėn. organizuojami vaikų pramoginiai šokiai, HIP HOPO šokiai ir kt.