LOPŠELIS-DARŽELIS YRA SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA (ŠALIES LYGMENIU)

Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka, kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Lopšelyje-darželyje vykdoma sveikatos stiprinimo programa „Nežiniuko sveikuolių miestas” 2021–2025 m. Programos tikslas – stiprinti lopšelio-darželio ugdytinių ir kitų bendruomenės narių sveikatą, gilinant šios srities žinias, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukuriant sveikatai palankią aplinką.

Programos prioritetai:

  • vaikų sveikatos stiprinimas, organizuojant ir įgyvendinant priemones, ugdančias vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • sveikatai palankios aplinkos kūrimas, sudarant palankias sąlygas vaikų sveikatos stiprinimui ir fizinio aktyvumo skatinimui;
  • vaikų ir kitų bendruomenės narių sveikos gyvensenos nuostatų formavimas kuriant visapusišką sveikatos stiprinimo sistemą.

LOPŠELIS-DARŽELIS YRA PRIPAŽINTAS AKTYVIA MOKYKLA (ŠALIES LYGMENIU)

Aktyvi mokykla – tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą, ir kuri LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka yra pripažinta aktyvia mokykla.

Bendruomenei  yra organizuojami fizinį aktyvumą skatinantys renginiai (išvykos, projektai, šventės, varžybos ir kt.) ir sportinės veiklos (estafetės, komandiniai žaidimai ir kt.), vaikai mokomi laikytis taisyklių ir normų egzistuojančių sporte. Sportinė veikla leidžia vaikams  ugdyti(is) tokias vertybes kaip draugystė, pagarba, kilnus elgesys ir šias vertybes perkelti į kasdieninio gyvenimo situacijas.