LOPŠELYJE-DARŽELYJE VYKDOMI PREVENCINIAI PROJEKTAI IR PROGRAMOS:

 • Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas ir priemonių planas.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa. Programos uždaviniai:
  • Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.
  • Ugdyti gebėjimus suprasti savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis su vaistais, buitinėmis cheminėmis medžiagomis, vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir alkoholinių gėrimų vartojimu.
  • Skatinti nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, laikytis saugos buityje, vengti kenksmingų medžiagų ir rizikingo elgesio.

Programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas, projektų veiklą, organizuojamus renginius. Programai skiriama ne mažiau  kaip 5 valandos per metus, pagal temas (vaistai, buitinės cheminės medžiagos, tabakas, alkoholiniai gėrimai) (programos aprašymas).

 • Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa ,,Kimochis”. Tai smagios, įtraukiančios ir inovatyvios pamokėlės ir veiklos su personažais, padedančios neįgaliems vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti kasdieninių socialinių-emocinių įgūdžių. Veikėjai yra spalvingi žaislai, turintys savo charakterius: nedrąsus vikšrelis, išdykusi lipšniakojė, valdinga Katė ir kiti. Kiekvienas žaislas turi ypatingas kišenėles, kuriose vaikas gali paslėpti mažas pagalvėles-jausmus, kurių vienoje pusėje yra jausmo pavadinimas (liūdnas, linksmas ir kt.), kitoje – atitinkama veido išraiška.
 • Programa ,,Zipio draugai”, skirta penkerių–septynerių metų amžiaus vaikams, programoje dalyvauja priešmokyklinės grupių (Zuikučiai, Saulutės) vaikai. Užsiėmimus veda socialinė pedagogė Angelė Gelažanskienė. Programos metu vaikai  mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus, juose susivokti, apie juos kalbėti bei išreikšti juos sau ir kitiems priimtinais būdais. Taip pat vaikai skatinami padėti kitiems, turintiems sunkumų. Programa remiasi šešių pasakojimų ciklu, pavadintu ,,Zipio draugai“. Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimuose jie susiduria su daugumai vaikų pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienatve, priekabiavimu, pasikeitimų ir netekties, susidūrimo su dar nepatirtais dalykais išgyvenimu (programos aprašymas).
 • Civilinės saugos mokymo programa ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Programos tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą atpažinti pavojus ir saugiai elgtis jiems iškilus, gręsiant ekstremaliosioms situacijoms, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką.
 • Programos DRAMBLYS.LT ,,Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ Įgyvendinamos veiklos, kurios skirtos socialinių emocinių kompetencijų ugdymui: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, atsakingas sprendimų priėmimas,  tarpusavio santykių puoselėjimas.  Vaikai geba įsivardinti savo jausmus, numatyti kito jausmus, į juos atreaguoti empatiškai, geba pastebėti netinkamą elgesį ir bando į jį reaguoti kuo adaptyvesniais būdais, susidūrę su sunkumais mokosi juos išspręsti komandoje.  Įgyti įgūdžiai ir gebėjimai formuoja naujas nuostatas, naudojami kasdieninėse situacijose ir tampa vertybinių pagrindu, kuris padeda palaikyti psichinės sveikatos pusiausvyrą.